About Us

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำจำหน่ายโคมไฟครบวงจร มอบสิ่งที่ดีและมีคุณภาพที่สุดให้กับลูกค้า และพร้อมขับเคลื่อนบริษัทและทีมงานให้เติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

พันธกิจ

มุ่งเน้นการพัฒนาและบริหารจัดการเรื่องสินค้า และ การตลาดให้เติบโต สร้างความครบวงจรให้แก่บริษัทและลูกค้า เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำ เรียนรู้ปรับใช้เข้าสู่เทคโนโลยีในด้านการตลาดแบบใหม่เสมอ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตขององค์กรในระยะยาว ภายใต้ปรัชญาการดำเนินงานที่คำนึงถึงเสมอ การสร้างสิ่งที่มีคุณค่าสวยงามและมีคุณภาพ จะตอบโจทย์ในความต้องการของลูกค้าเสมอ

คุณปิยะกิติ  สุวิพร
คุณกรวิกา  ธิติอิสราศักดิ์

(ผู้บริหาร)